Allmänna villkor

Avtalsbeskrivning: Avtal gällande distansförsäljning av ädelmetall

 1. Information om köparen

  Köpare är AB Philea, org. nr. 554963-1949 som marknadsför sig, ej uteslutande, under namnet MYNTKOMPANIET. Myntkompaniet köper främst ädelmetaller (guld, platina) genom handel på Internet via sin hemsida och i butik eller på annan plats. Polistillstånd för handel med begagnade varor innehas i hela landet bl.a. i Stockholms Län AA-572-15449-11, och Lag om handel med begagnade varor (1999:271) tillämpas. De villkor som anges i denna skrivelse skall läsas, och utgör i kombination med övrig information på Myntkompaniets hemsidor helheten för de villkor och förutsättningar under vilka Myntkompaniet ingår köpeavtal.

 2. Begrepp

  De ädelmetaller Myntkompaniet köper i enlighet med häri angivna villkor, nedan kallade ’godset’, köps från juridisk eller fysisk person som nedan benämns ’Kunden’.

 3. Kunden

  Kunden måste vara minst 18 år gammal för att kunna ingå köpeavtal med MYNTKOMPANIET. Kunden skall vara den rättmätige ägaren till godset samt inneha rätten att fritt förfoga över egendomen.

 4. Avtal

  Myntkompaniet och kunden ingår avtal genom ett förtryckt försäljningsavtal som Kunden beställer från Myntkompaniet genom telefonkontakt eller hemsida. Bindande verkan har försäljningsavtalet då kunden signerat det, och det har mottagits av Myntkompaniet. Genom undertecknande av detta avtal ger kunden Myntkompaniet i uppdrag att utföra en metallvärdering av det insända godset. För att kunna utföra denna värdering kan Myntkompaniet behöva plocka loss delar av godset som ej är gjort av ädelmetall som Myntkompaniet köper. Kunden godkänner att värderingsprocessen genomförs, och att först därefter presenteras med ett anbud på godset. Då Myntkompaniet och Kunden nått en överenskommelse om pris kan en transaktion genomföras; i och med denna transaktion övergår äganderätten av godset till Myntkompaniet. Myntkompaniet förbehåller sig rätten att neka köp utan att ange orsak.

 5. Försäkring

  Myntkompaniet försäkrar varje spårningsbar (e.g. rekommenderad) försändelse intill SEK 500 000. Det krävs att Kunden kan uppvisa inlämningskvitto i original på försändelsen, samt att en förteckning över innehållet finns, då denna ligger till grund för ersättningsbeloppet. Vidare gäller Myntkompaniets ansvar endast om kunden behandlat godset i enlighet med detta avtal.

 6. Betalning

  Vid insändning av guldförsändelse har Kunden två alternativ att erhålla betalning – överföring till bankkonto, vilket är kostnadsfritt samt utbetalningsavi som skickas till Kundens folkbokföringsadress, kostnad 100 kr. Vid betalning till bankkonto skall Kunden uppge kontonumret dit utbetalning skall ske i samband med insändning av guldförsändelse. Har Myntkompaniet ej mottagit ett kontonummer skickas en utbetalningsavi enligt villkoren. Det är Kundens ansvar att uppge korrekta detaljer för bankkonto dit betalning skall ske.

 7. Retur

  Om Kunden efter värdering ej accepterar Myntkompaniets inköpspris går föremålen i retur. En hanteringsavgift på 300 kr utgår och godset returneras per rekommenderad försändelse. Retur av föremål som ej är i ädelmetall (t.ex. stenar, armband) kan ordnas emot erläggande av hanteringsavgift å 300 kr. Detta belopp dras från beloppet som skall utbetalas till kunden. Om du önskar att Myntkompaniet returnerar de föremål som ej är i ädelmetall ombedes Kunden meddela detta i rutan ”övriga önskemål” i detta avtal. Om Kunden ej meddelat detta i rutan ”övriga önskemål” eller per annat medium då Myntkompaniet mottager guldförsändelsen anses äganderätten till föremålen ha övergått till Myntkompaniet. Om Myntkompaniet har sänt en retur till Kunden som sedermera går i retur till Myntkompaniet efter 30 dagar tillfaller äganderätten Myntkompaniet.

 8. Identitet

  Myntkompaniet fastställer kundens identitet via kontroll av identitetshandling som skall bifogas detta avtal. Myntkompaniet äger även rätt att kontrollera Kundens identitet genom andra medel, exempelvis kontrollsamtal till uppgett telefonnummer, samt begäran om information från t.ex. kreditupplysningsföretag, PAR (Personadressregistret) och mobil- och teleoperatörer. Vid kontrollsamtal äger Myntkompaniet rätt att spela in detta.

 9. Värdering och Kontroll

  Myntkompaniet äger rätt att kontrollera föremålets värde. För att bedöma värdet krävs kontroll av kvantitet och äkthet. Dessa bedömningar kan kräva att föremålet på olika sätt kommer till skada eftersom demontering kan ske av föremål som misstänks vara i annan metall än de ädelmetaller Myntkompaniet köper. Äkthet kontrolleras bland annat genom kemikaliska syratester. Den värdering som Myntkompaniet gör av ädelmetallföremål insända med guldförsändelse baserar sig enbart på ädelmetallens värde – ej eventuellt annat värde; exempelvis, men inte begränsat till, samlarvärde, antikvitetsvärde, känslomässigt värde, design och tillverkare. Myntkompaniet har inget ansvar för eventuell skada eller värdeminskning på godset till följd av värderingsprocessen.

 10. Behandling av personuppgifter (PUL)

  Myntkompaniet äger rätt att spela in/lagra all kommunikation som sker med Kunden via telefon, SMS, e-post, post och telefon. De personuppgifter som Kunden lämnar behandlas konfidentiellt i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen). Kunden har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns lagrade hos Myntkompaniet. Kunden kan begära att uppgifter rättas, läggs till eller raderas. Kundens personuppgifter kan komma att utlämnas till tredje part som anlitas för fastställande av identitet och eventuell inkassohantering. Kundens personuppgifter kan komma att lämnas ut vid eventuella rättsliga ärenden. Myntkompaniet, eller något av dess samarbetspartners tillåts använda adress och e-postuppgifter i marknadsföring till Kunden. Om Kunden ej önskar att dess personuppgifter används i marknadsföringssyfte skall detta meddelas skriftligt till Myntkompaniet. Genom att Kunden beställer en guldförsändelse godkänner Kunden att dess personuppgifter får hanteras av Myntkompaniet i enlighet med denna punkt.

 11. Adressändring

  Underrättelse om ändring av namn, adress och telefonnummer skall ske utan dröjsmål till Myntkompaniet. Underrättelse skall ske skriftligt per brev till Myntkompaniet, Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm.

 12. Meddelanden

  Ett meddelande som Myntkompaniet sänt till Kunden anses ha nått Kunden inom 7 dagar från avsändandet om det skett per post till den adress Kunden meddelat Myntkompaniet, eller till Kundens folkbokföringsadress. Meddelande som Myntkompaniet sänder per e-post eller SMS till den e-postadress eller det mobiltelefonnummer som kunden uppgett anses ha nått Kunden inom tre dagar från dess avsändande.

 13. Missbruk

  Myntkompaniet har rätt att polisanmäla allt missbruk och obehörigt handlande, samt försök därtill. Exempel utgör, men är inte begränsat till, häleri, bedrägeri eller bedrägeriförsök. Myntkompaniet kan komma att registrera uppgifter i ett särskilt register vid missbruk eller obehörigt handlande.

 14. Force majeure

  Myntkompaniet ansvarar aldrig för indirekt skada. Myntkompaniet är ej heller ansvarig för skada som beror på lagbud, krigshändelse, strejk, naturkatastrof eller liknande omständighet.

 15. Tvist

  Tvist med anledning av detta avtal och dess villkor skall, om inte överenskommelse kan träffas, avgöras i allmän domstol. Stockholm Tingsrätt skall utgöra en första instans för sådan prövning.